Mühendislik Hizmetleri:

 

  • Arıtılabilirlik Çalışmaları

 

Endüstriyel kuruluşlardan kaynaklanan atıksuların özellikleri; kullanılan hammaddeye, ürün çeşitliliğine, üretim teknolojisine, üretimin kesikli veya sürekli oluşuna bağlı olarak aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeler için bile önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle proje ve yapım aşamasından önce yapılacak olan fizibilite çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

 

Firmamız münferit sanayi kuruluşları ve organize sanayi bölgeleri için fizibilite raporu hazırlanması hizmeti vermektedir. Fizibilite çalışması kapsamında; öncelikle  planlanan arıtma tesisine gelecek atıksuyun miktarının ve muhtemel özelliklerinin belirlenmesine yönelik analiz çalışmaları ve literatür taraması yapılmaktadır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda fizibilite çalışması sırasıyla şu şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

Söz konusu atıksuya özel proses seçimi yapılarak arıtma tesisi tasarlanmaktadır. Tesis ünitelerinin ebatları belirlenmekte, prosesin akım şeması ve otomasyon senaryosu oluşturulmakta, ekipman bilgi föyleri hazırlanmaktadır. Ayrıca, arıtma tesisi genel yerleşim planı hazırlanarak arıtma tesisinin yapılacağı yer ve ihtiyaç duyulacak alan belirlenmekte ve son olarak arıtma tesisinin yaklaşık maliyeti belirlenerek çalışma tamamlanmaktadır.

 

 

  • Tasarım, Projelendirme ve Proje Onay Hizmetleri

 

Firmamız; 20.11.2018 tarihli ve 2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi uyarınca Ek-1 ve Ek-2 kapsamındaki tüm sektörler için arıtma tesisi tasarlamakta, projelendirmekte ve formatına uygun şekilde proje onay dosyası hazırlayarak yetkili kurum onayı alınması işlemlerini gerçekleştirmektedir.

 

Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemleri:

 

  • Ön Arıtma Tesisi (Önlem Tesis)

Kanalizasyon şebekesinin arıtma tesisi ile sonuçlandığı alanlarda bulunan endüstri kuruluşlarının kanalizasyon sistemine atıksularını verebilmesi için ilgili altyapı yönetiminin belirlediği “Atıksuyun Kanalizasyon Sistemine Kabul Değerleri” ni sağlaması gereklidir.

 

Ön Arıtma Tesisleri atıksuyun özelliklerine bağlı olarak az kirli atıksular için yalnızca çöktürme , nötralizasyon ve yağ tutma ünitelerinden oluşabileceği gibi çok kirli atıksular için fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma süreçlerini kapsayan çok daha kompleks proses uygulamalarından da oluşabilmektedir.

 

Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan işletmeler OSB yönetimi tarafından belirlenmiş olan kanalizasyona kabul değerlerini sağlamakla yükümlüyken, şehir içinde faaliyet gösteren işletmeler, şehir su ve kanalizasyon idaresi tarafınca belirlenmiş kabul değerlerini aşmamakla yükümlüdür.

 

Firmamız; bu kapsamda yer alan işletmelerin kanalizasyona bağlanabilmesi için istenen kabul değerleri aşmayacak düzeyde arıtım gerçekleştirecek olan uygun proses seçimlerini yapmakta, ilgili kurum onayını alarak ön arıtma tesisini betonarme ve/veya çelik konstrüksiyon olarak inşaat dahil ya da hariç olarak yapımını da üstlenerek gerçekleştirmektedir.

 

  • Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

Kanalizasyon sisteminin bulunmadığı yerlerde faaliyet gösteren işletmelerin atıksularını arıtarak alıcı ortama ( deniz, göl, nehir vb.) deşarj etmesi gerekmekte olup bununla ilgili kural ve kısıtlamalar Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde açıklanmıştır.

 

Firmamız; bu kapsamdaki endüstri kuruluşlarının 2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi uyarınca Ek-1 ve Ek-2 kapsamındaki tüm sektörler için arıtma tesisi tasarlamakta, projelendirmekte ve formatına uygun şekilde proje onay dosyası hazırlayarak yetkili kurum onayı alınması işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ek-1 listesi tesisler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı alınması gerekirken Ek-2 listesinde yer alan tesisler için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden onay alınması gerekmektedir.

 

Atıksu Arıtma Tesisinin yapımına proje onayı alındıktan sonra başlanması gerekmektedir. Firmamız arıtma tesislerinin betonarme ve/veya çelik konstrüksiyon olarak inşaat dahil ya da hariç olarak yapımını da gerçekleştirmektedir.

 

Paket Arıtma Sistemleri:

 

Başta evsel atıksular olmak üzere farklı üretim ve kullanım alanlarında oluşan atıksuların arıtılması amacıyla tasarlanmış kompakt tip arıtma sistemleridir

 

Laboratuvarımızda atıksu karakterizasyonu belirlendikten sonra proses tasarımı yapılmaktadır. St 37 karbon çelik malzemeden imalatı yapılan arıtma tankının ekipman montajları, borulaması ve elektrifikasyonu tamamlandıktan sonra  “paket arıtma tesisi” kolayca taşınarak yerine gönderilmektedir.

 

Paket tesis giriş-çıkış su bağlantıları ve enerji bağlantısı yapıldıktan sonra hemen işletmeye alınabilmektedir.

 

Uygulama Alanları

 

  • Kanalizasyon sisteminin olmadığı, oluşan atıksuların arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesinin yasal zorunluluk olduğu bölgelerde yer alan oteller, siteler, kamp alanları, şantiye sahaları vb.
  • Kirlilik konsantrasyonlarının yüksek olmasından dolayı belediye ya da organize sanayi bölgesi kanalizasyon şebekesine atıksuyunu bağlamasına izin verilmeyen işletmeler için paket ön arıtma sistemleri

Avantajları

 

  • Otomatik Çalışma
  • Hızlı Kurulum
  • Alan Tasarrufu
  • Taşınabilirlik

 

Eskişehir Web Tasarım